Loss of DIP2C in RKO cells stimulates changes in DNA methylation and epithelialmesenchymal transition

The disco-interacting protein 2 homolog C (DIP2C) gene is an uncharacterized gene found mutated in a subset of breast and lung cancers. To understand the role of DIP2C in tumour development we studied the gene in human cancer cells. | Loss of DIP2C in RKO cells stimulates changes in DNA methylation and epithelialmesenchymal transition

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    259    1    23-05-2024
13    139    1    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.