JMJD2A promotes the Warburg effect and nasopharyngeal carcinoma progression by transactivating LDHA expression

Jumonji C domain 2A (JMJD2A), as a histone demethylases, plays a vital role in tumorigenesis and progression. But, its functions and underlying mechanisms of JMJD2A in nasopharyngeal carcinoma (NPC) metabolism are remained to be clarified. | JMJD2A promotes the Warburg effect and nasopharyngeal carcinoma progression by transactivating LDHA expression

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.