Elevated serum CEA levels are associated with the explosive progression of lung adenocarcinoma harboring EGFR mutations

Serum carcinoembryonic antigen (CEA) levels are a predictor of epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor (EGFR-TKI) efficacy and are associated with epidermal growth factor receptor (EGFR) gene mutations. | Elevated serum CEA levels are associated with the explosive progression of lung adenocarcinoma harboring EGFR mutations

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.