Trop2 enhances invasion of thyroid cancer by inducing MMP2 through ERK and JNK pathways

Mounting evidence has showed that Tumor-associated calcium signal transducer 2 (Trop2) is upregulated in various kinds of human cancers and plays important roles in tumorigenesis. However, the expression status and functional significance of Trop2 in thyroid cancer are largely unknown. | Trop2 enhances invasion of thyroid cancer by inducing MMP2 through ERK and JNK pathways

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.