A novel algorithm for the treatment strategy for advanced epithelial ovarian cancer: Consecutive imaging, frailty assessment, and diagnostic laparoscopy

This study aimed to evaluate the perioperative outcomes and prognostic impact of the consecutive steps of imaging, frailty assessment, and diagnostic laparoscopy (DLS) in patients with advanced epithelial ovarian cancer (EOC). | A novel algorithm for the treatment strategy for advanced epithelial ovarian cancer Consecutive imaging frailty assessment and diagnostic laparoscopy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
268    3    1    08-02-2023
22    29    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.