Identification of an easy to use 3D culture model to investigate invasion and anticancer drug response in chondrosarcomas

Cytotoxic efficacy of anticancer drugs has been widely studied with monolayer-cultured cancer cells. However, the efficacy of drugs under two-dimensional (2D) culture condition usually differs from that of three-dimensional (3D) one. | Identification of an easy to use 3D culture model to investigate invasion and anticancer drug response in chondrosarcomas

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.