Expression of the scaffold connector enhancer of kinase suppressor of Ras 1 (CNKSR1) is correlated with clinical outcome in pancreatic cancer

Despite the near universal occurrence of activating codon 12 KRAS somatic variants in pancreatic cancer, there is considerable heterogeneity in the molecular make-up, MAPK/ERK pathway activation states, and clinical outcome in this disease. | Expression of the scaffold connector enhancer of kinase suppressor of Ras 1 CNKSR1 is correlated with clinical outcome in pancreatic cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
43    40    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.