Quantitation of DNA methylation in Epstein-Barr virus–associated nasopharyngeal carcinoma by bisulfite amplicon sequencing

Epigenetic changes, including DNA methylation, disrupt normal cell function, thus contributing to multiple steps of carcinogenesis. Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is endemic in southern China and is highly associated with Epstein-Barr virus (EBV) infection. | Quantitation of DNA methylation in Epstein-Barr virus associated nasopharyngeal carcinoma by bisulfite amplicon sequencing

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    63    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.