Vaginal metastasis as the initial presentation of leiomyosarcoma: A case report

Uterine leiomyosarcomas are very rare and highly aggressive tumors that have a high rate of recurrence and poor prognosis, even when early diagnosed. Due to their relative rarity, there is limited research on optimal management strategies. | Vaginal metastasis as the initial presentation of leiomyosarcoma A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.