Psychosocial and behavioral impact of breast cancer risk assessed by testing for common risk variants: Protocol of a prospective study

The ‘common variant, common disease’ model predicts that a significant component of hereditary breast cancer unexplained by pathogenic variants in moderate or high-penetrance genes is due to the cumulative effect of common risk variants in DNA (polygenic risk). | Psychosocial and behavioral impact of breast cancer risk assessed by testing for common risk variants Protocol of a prospective study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    14    1    08-02-2023
39    82    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.