Analysis of SDHAF3 in familial and sporadic pheochromocytoma and paraganglioma

Germline mutations in genes encoding subunits of succinate dehydrogenase (SDH) are associated with the development of pheochromocytoma (PC) and/or paraganglioma (PGL). As assembly factors have been identified as playing a role in maturation of individual SDH subunits and assembly of the functioning SDH complex, we hypothesized that SDHAF3 variants may be associated with PC/PGL and functionality of SDH. | Analysis of SDHAF3 in familial and sporadic pheochromocytoma and paraganglioma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    84    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.