Association between the XRCC1 polymorphisms and clinical outcomes of advanced NSCLC treated with platinumbased chemotherapy: A meta-analysis based on the PRISMA statement

Base excision repair (BER) pathway is a DNA repair pathway that is important in carcinogenesis and in response to DNA-damaging chemotherapy. XRCC1 is one of important molecular markers for BER. | Association between the XRCC1 polymorphisms and clinical outcomes of advanced NSCLC treated with platinumbased chemotherapy A meta-analysis based on the PRISMA statement

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    16    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.