Germline EMSY sequence alterations in hereditary breast cancer and ovarian cancer families

BRCA1 and BRCA2 mutations explain approximately one-fifth of the inherited susceptibility in high-risk Finnish hereditary breast and ovarian cancer (HBOC) families. EMSY is located in the breast cancerassociated chromosomal region 11q13. | Germline EMSY sequence alterations in hereditary breast cancer and ovarian cancer families

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.