Clinicopathological features and prognostic validity of WHO grading classification of SINENs

The clinicopathological characteristics of small intestinal neuroendocrine neoplasms (SI-NENs) and the prognostic validity of WHO grading classification for SI-NENs are still unknown in Asian patients. | Clinicopathological features and prognostic validity of WHO grading classification of SINENs

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
127    102    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.