Assessing the adequacy of lymph node yield for different tumor stages of colon cancer by nodal staging scores

According to the current official guidelines, at least 12 lymph nodes (LNs) are qualified as an adequate sampling for colon cancer patients. However, patients evaluated with less nodes were still common in the United States, and the prevalence of positive nodal disease may be under-estimated because of the falsenegative assessment. | Assessing the adequacy of lymph node yield for different tumor stages of colon cancer by nodal staging scores

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.