Complete surgical resection improves outcome in INRG high-risk patients with localized neuroblastoma older than 18 months

Although several studies have been conducted on the role of surgery in localized neuroblastoma, the impact of surgical timing and extent of primary tumor resection on outcome in high-risk patients remains controversial. | Complete surgical resection improves outcome in INRG high-risk patients with localized neuroblastoma older than 18 months

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.