Whole brain radiotherapy versus stereotactic radiosurgery for 4–10 brain metastases: A phase III randomised multicentre trial

Maintenance of quality of life is the primary goal during treatment of brain metastases (BM). This is a protocol of an ongoing phase III randomised multicentre study. This study aims to determine the exact additional palliative value of stereotactic radiosurgery (SRS) over whole brain radiotherapy (WBRT) in patients with 4–10 BM. | Whole brain radiotherapy versus stereotactic radiosurgery for 4 10 brain metastases A phase III randomised multicentre trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.