Picropodophyllin (PPP) is a potent rhabdomyosarcoma growth inhibitor both in vitro and in vivo

Insulin-like growth factors and insulin are important factors promoting cancer growth and metastasis. The molecules act through IGF1 (IGF1R) and insulin (InsR) receptors. Rhambodmyosarcomas (RMS) overproduce IGF2 – a potent ligand for IGF1R and, at the same time, highly express IGF1 receptor. | Picropodophyllin PPP is a potent rhabdomyosarcoma growth inhibitor both in vitro and in vivo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    101    3    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.