Frequency of Human papillomavirus in women attending cervical cancer screening program in Chile

Human papillomavirus (HPV) is the etiological factor for cervical cancer and its precursor lesions. The characterization of HPV genotypes in preneoplastic lesions and cervical cancer could establishes the effectiveness of vaccination plan in Chilean population. | Frequency of Human papillomavirus in women attending cervical cancer screening program in Chile

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    79    1    02-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.