Lymphocyte count or percentage: Which can better predict the prognosis of advanced cancer patients following palliative care

The lymphocytes played an important role in the natural history of cancer. The aim of this study was to explore the prognostic value of lymphocyte count and percentage for survival in advanced cancer patients receiving palliative care. | Lymphocyte count or percentage Which can better predict the prognosis of advanced cancer patients following palliative care

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    58    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.