Succinate dehydrogenase deficiency in a PDGFRA mutated GIST

Most gastrointestinal stromal tumors (GISTs) harbor mutually exclusive gain of function mutations in the receptor tyrosine kinase (RTK) KIT (70–80%) or in the related receptor PDGFRA (~10%). | Succinate dehydrogenase deficiency in a PDGFRA mutated GIST

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    91    2    22-05-2024
4    68    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.