Succinate dehydrogenase deficiency in a PDGFRA mutated GIST

Most gastrointestinal stromal tumors (GISTs) harbor mutually exclusive gain of function mutations in the receptor tyrosine kinase (RTK) KIT (70–80%) or in the related receptor PDGFRA (~10%). | Succinate dehydrogenase deficiency in a PDGFRA mutated GIST

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    7    1    06-05-2021