Improved anticancer drug response prediction in cell lines using matrix factorization with similarity regularization

Human cancer cell lines are used in research to study the biology of cancer and to test cancer treatments. Recently there are already some large panels of several hundred human cancer cell lines which are characterized with genomic and pharmacological data. | Improved anticancer drug response prediction in cell lines using matrix factorization with similarity regularization

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
57    13    1    27-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.