Successful treatment with antiprogrammed-death-1 antibody in a relapsed natural killer/T-cell lymphoma patient with multi-line resistance: A case report

Extranodal natural killer/T-cell lymphoma (NKTCL), nasal type, is an aggressive malignancy with poor prognosis. Currently, there is no recommended standard therapy for relapsed NKTCL. | Successful treatment with antiprogrammed-death-1 antibody in a relapsed natural killer T-cell lymphoma patient with multi-line resistance A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.