Association of calcium sensing receptor polymorphisms at rs1801725 with circulating calcium in breast cancer patients

Breast cancer (BC) patients with late-stage and/or rapidly growing tumors are prone to develop high serum calcium levels which have been shown to be associated with larger and aggressive breast tumors in post and premenopausal women respectively. | Association of calcium sensing receptor polymorphisms at rs1801725 with circulating calcium in breast cancer patients

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    17    1    08-02-2023
87    21    1    08-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.