Outcome and toxicity of radical radiotherapy or concurrent Chemoradiotherapy for elderly cervical cancer women

Concurrent chemoradiotherapy (CCRT) is the standard treatment for local advanced cervical cancer. However, for elderly patients, studies are limited and the outcomes are controversial. We retrospectively analyzed the efficacy and tolerance of radical radiotherapy (RT) or CCRT in elderly cervical cancer patients and performed comparisons between them. | Outcome and toxicity of radical radiotherapy or concurrent Chemoradiotherapy for elderly cervical cancer women

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    399    2    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.