A type I combi-targeting approach for the design of molecules with enhanced potency against BRCA1/2 mutant- and O6-methylguanine-DNA methyltransferase (mgmt)- expressing tumour cells

Mutations of the DNA repair proteins BRCA1/2 are synthetically lethal with the DNA repair enzyme poly(ADP-ribose) polymerase (PARP), which when inhibited, leads to cell death due to the absence of compensatory DNA repair mechanism. | A type I combi-targeting approach for the design of molecules with enhanced potency against BRCA1 2 mutant- and O6-methylguanine-DNA methyltransferase mgmt - expressing tumour cells

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    386    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.