Live-cell calcium imaging of adherent and non-adherent GL261 cells reveals phenotype-dependent differences in drug responses

The tumor-derived GL261 cell line is used as a model for studying glioblastoma and other high-grade gliomas, and can be cultured adherently or as free-floating aggregates known as neurospheres. | Live-cell calcium imaging of adherent and non-adherent GL261 cells reveals phenotype-dependent differences in drug responses

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.