Hybrid clone cells derived from human breast epithelial cells and human breast cancer cells exhibit properties of cancer stem/initiating cells

The biological phenomenon of cell fusion has been associated with cancer progression since it was determined that normal cell × tumor cell fusion-derived hybrid cells could exhibit novel properties, such as enhanced metastatogenic capacity or increased drug resistance, and even as a mechanism that could give rise to cancer stem/initiating cells (CS/ICs). | Hybrid clone cells derived from human breast epithelial cells and human breast cancer cells exhibit properties of cancer stem initiating cells

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
174    80    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.