The clonal evolution of two distinct T315Ipositive BCR-ABL1 subclones in a Philadelphia-positive acute lymphoblastic leukemia failing multiple lines of therapy: A case report

The treatment of Philadelphia chromosome-positive Acute Lymphoblastic Leukemia (Ph+ ALL) patients who harbor the T315I BCR-ABL1 mutation or who have two or more mutations in the same BCR-ABL1 molecule is particularly challenging since first and second-generation Tyrosine Kinase Inhibitors (TKIs) are ineffective. | The clonal evolution of two distinct T315Ipositive BCR-ABL1 subclones in a Philadelphia-positive acute lymphoblastic leukemia failing multiple lines of therapy A case report

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    85    2    21-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.