BiClamp® vessel-sealing device for open hepatic resection of malignant and benign liver tumours: A single-institution experience

Intraoperative blood loss during hepatectomy worsens prognosis, and various tools have been used to improve perioperative safety and feasibility. We aimed to retrospectively evaluate the feasibility and safety of the BiClamp® device for open liver resection. | BiClamp vessel-sealing device for open hepatic resection of malignant and benign liver tumours A single-institution experience

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
125    152    1    14-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.