Impact of comorbid conditions on participation in an organised colorectal cancer screening programme: A cross-sectional study

There is controversy regarding how comorbidity impacts on colorectal cancer screening, especially in the context of organised programmes. The aim of this study is to assess the effect of comorbidities on participation in the Barcelona population-based colorectal cancer screening programme (BCCSP). | Impact of comorbid conditions on participation in an organised colorectal cancer screening programme A cross-sectional study

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    76    2    21-04-2024
2    63    2    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.