A pilot evaluation of magnetic resonance imaging characteristics seen with solid papillary carcinomas of the breast in 4 patients

Solid papillary carcinoma (SPC) is a rare variant of breast papillary carcinoma with unique pathological morphology and biological behavior. There is only one case report on T1-MRI of SPC. In this study, we report our findings on this new category of papillary carcinoma to fill the gap in MRI characterization of SPC. | A pilot evaluation of magnetic resonance imaging characteristics seen with solid papillary carcinomas of the breast in 4 patients

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.