High prevalence of co-infection between human papillomavirus (HPV) 51 and 52 in Mexican population

Human papillomavirus (HPV) is associated with the genesis of cervical carcinoma. The co-infection among HPV genotypes is frequent, but the clinical significance is controversial; in Mexico, the prevalence and pattern of co-infection differ depending on the geographic area of study. | High prevalence of co-infection between human papillomavirus HPV 51 and 52 in Mexican population

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
204    76    3    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.