Squamous differentiation in patients with superficial bladder urothelial carcinoma is associated with high risk of recurrence and poor survival

The independent prognostic role of squamous differentiation in pT1 bladder urothelial carcinoma has not been reported in previous studies. This article describes the impact of squamous differentiation on tumor recurrence and survival, and whether this histologic variant could indeed alter definitive treatment, based on single center-based retrospective data. | Squamous differentiation in patients with superficial bladder urothelial carcinoma is associated with high risk of recurrence and poor survival

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.