Pirfenidone as salvage treatment for refractory bleomycin-induced lung injury: A case report of seminoma

Bleomycin-induced lung injury, a major complication of chemotherapy for germ cell tumors, occasionally fails to respond to the standard treatment with corticosteroids and develops into severe respiratory insufficiency. Little is known about salvage treatment for refractory cases. | Pirfenidone as salvage treatment for refractory bleomycin-induced lung injury A case report of seminoma

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.