The cost-effectiveness of active surveillance compared to watchful waiting and radical prostatectomy for low risk localised prostate cancer

Radical prostatectomy is the most common treatment for localised prostate cancer in New Zealand. Active surveillance was introduced to prevent overtreatment and reduce costs while preserving the option of radical prostatectomy. | The cost-effectiveness of active surveillance compared to watchful waiting and radical prostatectomy for low risk localised prostate cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    87    1    17-07-2024
8    100    1    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.