Prognostic value of pretreatment serum alanine aminotransferase/aspartate aminotransferase (ALT/AST) ratio and gamma glutamyltransferase (GGT) in patients with esophageal squamous cell carcinoma

The levels of liver function tests (LFTs) are often used to assess liver injury and non-liver disease-related mortality. In our study, the relationship between pretreatment serum LFTs and overall survival (OS) was evaluated in esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) patients. | Prognostic value of pretreatment serum alanine aminotransferase aspartate aminotransferase ALT AST ratio and gamma glutamyltransferase GGT in patients with esophageal squamous cell carcinoma

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
142    17    1    30-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.