Hedgehog inhibitor sonidegib potentiates 177Lu-octreotate therapy of GOT1 human small intestine neuroendocrine tumors in nude mice

177Lu-octreotate can be used to treat somatostatin receptor expressing neuroendocrine tumors. It is highly effective in animal models, but clinical studies have so far only demonstrated low cure rates. Hedgehog inhibitors have shown therapeutic effect as monotherapy in neuroendocrine tumor model systems and might be one option to enhance the efficacy of 177Lu-octreotate therapy | Hedgehog inhibitor sonidegib potentiates 177Lu-octreotate therapy of GOT1 human small intestine neuroendocrine tumors in nude mice

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.