Precision medicine approaches to lung adenocarcinoma with concomitant MET and HER2 amplification

Patient-derived xenograft (PDX) models are important tools in precision medicine and for the development of targeted therapies to treat cancer patients. This study aimed to evaluate our precision medicine strategy that integrates genomic profiling and preclinical drug-screening platforms, in order to personalize cancer treatments using PDX models. | Precision medicine approaches to lung adenocarcinoma with concomitant MET and HER2 amplification

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.