Randomized study comparing full dose monotherapy (S-1 followed by irinotecan) and reduced dose combination therapy (S-1/oxaliplatin followed by S-1/irinotecan) as initial therapy for older patients with metastatic colorectal cancer: NORDIC 9

Metastatic colorectal cancer (mCRC) is a disease of older age, but there is a relative lack of knowledge about effects of chemotherapy in older patients as they are under-represented in clinical trials. | Randomized study comparing full dose monotherapy S-1 followed by irinotecan and reduced dose combination therapy S-1 oxaliplatin followed by S-1 irinotecan as initial therapy for older patients with metastatic colorectal cancer NORDIC 9

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.