Phase I dose-escalation study of pazopanib combined with bevacizumab in patients with metastatic renal cell carcinoma or other advanced tumors

Vascular endothelial growth factor (VEGF) directed therapies are being used in a large number of advanced tumors. Metastatic renal cell carcinoma (mRCC) is highly dependent on the VEGF pathway; VEGF receptor (VEGFR) tyrosine kinase inhibitors (TKI) and humanized VEGF monoclonal antibody have been registered for clinical use in advanced renal cell carcinoma. | Phase I dose-escalation study of pazopanib combined with bevacizumab in patients with metastatic renal cell carcinoma or other advanced tumors

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    88    1    02-03-2024
76    615    3    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.