Prognostic significance of BRAF and NRAS mutations in melanoma: A German study from routine care

: Hotspot mutations of the oncogenes BRAF and NRAS are the most common genetic alterations in cutaneous melanoma. Specific inhibitors of BRAF and MEK have shown significant survival benefits in large phase III trials. However, the prognostic significance of BRAF and NRAS mutations outside of clinical trials remains unclear. | Prognostic significance of BRAF and NRAS mutations in melanoma A German study from routine care

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    434    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.