A lowered 26S proteasome activity correlates with mantle lymphoma cell lines resistance to genotoxic stress

: Mantle cell lymphoma (MCL) is a B-cell hemopathy characterized by the t(11;14) translocation and the aberrant overexpression of cyclin D1. This results in an unrestrained cell proliferation. | A lowered 26S proteasome activity correlates with mantle lymphoma cell lines resistance to genotoxic stress

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
237    78    3    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.