Angiopoietin-1 deficiency increases tumor metastasis in mice

Angipoietin-1 activation of the tyrosine kinase receptor Tek expressed mainly on endothelial cells leads to survival and stabilization of endothelial cells. Studies have shown that Angiopoietin-1 counteracts permeability induced by a number of stimuli. | Angiopoietin-1 deficiency increases tumor metastasis in mice

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    347    1    20-06-2024
27    185    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.