Tumor microenvironment conditions alter Akt and Na+ /H+ exchanger NHE1 expression in endothelial cells more than hypoxia alone: Implications for endothelial cell function in cancer

Chronic angiogenesis is a hallmark of most tumors and takes place in a hostile tumor microenvironment (TME) characterized by hypoxia, low nutrient and glucose levels, elevated lactate and low pH. Despite this, most studies addressing angiogenic signaling use hypoxia as a proxy for tumor conditions. | Tumor microenvironment conditions alter Akt and Na H exchanger NHE1 expression in endothelial cells more than hypoxia alone Implications for endothelial cell function in cancer

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
144    246    47    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.