Oncological outcomes in an Australian cohort according to the new prostate cancer grading groupings

A new 5-tiered grading grouping system has recently been endorsed for reporting of prostate cancer (PCa) grade to better reflect escalating risk of progression and cancer death. | Oncological outcomes in an Australian cohort according to the new prostate cancer grading groupings

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.