Development of nomograms to predict axillary lymph node status in breast cancer patients

Prediction of axillary lymph node (ALN) status preoperatively is critical in the management of breast cancer patients. This study aims to develop a new set of nomograms to accurately predict ALN status. | Development of nomograms to predict axillary lymph node status in breast cancer patients

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.