Endogenous controls of gene expression in N-methyl-N-nitrosourea-induced T-cell lymphoma in p53-deficient mice

Real-time polymerase chain reaction (PCR) has become an increasingly important technique for gene expression profiling because it can provide insights into complex biological and pathological processes and be used to predict disease or treatment outcomes. | Endogenous controls of gene expression in N-methyl-N-nitrosourea-induced T-cell lymphoma in p53-deficient mice

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
497    205    3    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.