Suppression of AGR2 in a TGF-β-induced Smad regulatory pathway mediates epithelial-mesenchymal transition

During cancer progression, epithelial cancer cells can be reprogrammed into mesenchymal-like cells with increased migratory potential through the process of epithelial-mesenchymal transition (EMT), representing an essential step of tumor progression towards metastatic state. | Suppression of AGR2 in a TGF-β-induced Smad regulatory pathway mediates epithelial-mesenchymal transition

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    363    1    17-07-2024
36    95    1    17-07-2024
3    259    1    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.