Vitamin D supplementation in cutaneous malignant melanoma outcome (ViDMe): A randomized controlled trial

Previous studies have investigated the protective effect of vitamin D serum levels, at diagnosis and during the follow-up period after treatment, on melanoma outcome. In the present study we assess whether vitamin D supplementation, in the follow-up period after diagnosis and surgical resection of the primary tumor. | Vitamin D supplementation in cutaneous malignant melanoma outcome ViDMe A randomized controlled trial

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    148    1    24-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.